Wednesday, March 28, 2012

Apres Moi

Since childhood, my favourite school subject is history, and one chapter I'm interested most is the chapter on French revolution. But before the heads of the last Bourbon king and his wife rolled out of the guillotine, the past kings and mistresses played the coffers of France living in absolute luxury. This work is a tribute to the woman who predicted the fall of the French monarchy. Truly, the deluge came after their reign. 

Saturday, March 17, 2012

the sleepy minion


It was said that the minions are genetically engineered from a DNA of a person living in a palace wearing a barong. This explains the uncanny resemblance to the person we address as his excellency.

Pan de Cielo

Frida


The Sick Octopus

They said he's sick,

so they sedated him and chained his tentacles.

Then they opened his skull and examined his brain, and they found nothing but slime.

Tuesday, March 13, 2012

BungkukanBungkukan na kinalot sa gilid kan uma,
daing sapog sa dila, 
daing darang sustansya.
Tinanom sa marhay na daga
nagtubo na garo sa tagiltilan.
Nagdahon kuta nin darakula
nagbuladas sana an duma. 
kan sakong ubakan, an laman nalalapa,
haloy nang nilayasan nin tagok
an lawas na nanggurang sa anggot.  the angry birdSticks and stones may break your bones when there's anger to impart. 
Spiteful words can hurt your feelings but silence breaks your heart. 
-unknown

Monday, March 12, 2012

Pinas


Jagger

My dog/troll bestfriend.
samurai

My attempt to recreate a Japanese drawing, close enough.

Wolf eater

We let our fears eat our souls. 

Kansubago


Originally published in SURAL, the literary folio of the College of Education, Ateneo de Naga UniversityKansubago
Kan subagong banggi, mga ala-una, luhay akong nagluwas garo ikos pasiring sa libod. Mayong ribok sinda na dapat madangog. Alagad an bisagra dai nakikiiba, ta nagbura baga garo na tabili.
 Duman sa dating puwesto. Kinua ang stick ning Mighty na green asin sinuluan gamit kan lighter na pandiurag an kalayo na kun dai ko ngani aram tibaad nasulo na si ngaragngag ko. Naromdoman ko lugod si mga parabakal sa tindahan na nabiktima na kan lighter na ito. Maraya pa sinda. Sabay pugol kang pusngak.
 Hay, siram sana. Alagad nawawara si tukawan na pirmi kong kaibanan, demalas. Kaipuhan talagang magtindog. Kaipuhan magdangog. Harambiling may makahiling sako, tibaad madakop masakit na. Naisip ko lugod kun anong palusot an sasabihon ko kun mag-abot an bangging madakop na ninda ako. Ay inda. Dakop kun dakop!
 Minsan, nasasawa naman ako sa siring kaining eksena. Enot sa gabos, bako man talagang masiram. Iyo na lugod, masiram na. Alagad an enot asin huri man sana. Tibaad arog man ka’yan an pagkamoot suboot ko. Alagad ngani kun minsan, dai ko na pig-uubos, dai na pigtatapos. Nalulula na ako. Dikit na sanang tulod, tika na ako.
 Minsan pigtutulod ko na sana an laad sa daga. Kun minsan pigguguragod. Asin kun minsan pigtutumakan na sana an ungos kaini hanggan sa dai na akong mahiling na kalayo. Duman gayod nagpuon an anggot ko sa liwanag. Tibaad duman nanggad. Danggan pigpatubrag sa balyong harong, sabay sabing tabi apo sa naigong kahoy nin Santol.
 Dangan duman naglakaw akong garo burat. Dai ko aram kun nagbabayli o mayo sana. Nahiling ko man giraray si tukawan. Nasa atubangan man sana palan kan labahan. Inda ko talaga, malibog na talaga ako. Malibog.
 Bagol an likod ko, nagwarak na garo si menthol. Sa pauro-otro, dai man giraray ako natutuod. Sabi daa ni Kevin, newbie daa ako. Inda ko man saiya. Siya na.
 Nagpahiling na naman su bitoon. Su bitoon na pirit kong pigbilang an sirang kan nakaaging banggi. Alagad padakol nin padakol. Minahiro pasirangan hanggan sa matahuban ini kan mga dahon nin Santol na binayaan na nin burak asin bunga. Pighiling ko na sana siya nin halipot. Dangan naghiling sa daga.
 Duman ko sana narisa kahalohan. Abang isog palan kan banggi. Garo baga nagturog man an duros, nagbaya.  An mga dahon nin masetas garo baga nakaturuhok sako. Dai ako makahiling nin tanos. Mayong bulan alagad igwang liwanag. Siwo na sana garo an buhay pa. Asin an ayam na nagkakaykay sa balyong harong na dai pa nababahog.
 May dikit pang bagol an hawak ko. Narumduman ko lugod itong tawo na nagsabing bagay akong mag-yoga trainor. OM MANI PADME HUM. Haiys.
 Pigsarado ko si mata ko sa dai maraman na dahilan. Dangan pigtaram nin luhay si chant. Alagad dai ako nakatagal sa diklom. Yaon man giraray an takot. Nagpurbar giraray ako. Alagad dai ko talaga natagalan. Duman nagkusog an kaanggotan ko sa liwanag. Ta kun hihilngon liwanag man sana an rason kan katakotan ko sa aswang, maligno, tawong-lipod asin demonyo. Liwanag man sana an nagtukdo kayan sako.
 Sa pag-ultanan kan kada pagbukas nin mata dawa papano nahiling ko an diklom. Bako man talagang malain duman. Tama an rarom. Mayong mga demonyo asin tawong-lipod. Ako sana kaibahan siya. Nasasabotan ako kan diklom.
 Kan bangging idto nasuya ako sa liwanag. Daing tataramon.
(minsan nasusuya ako sa ilaw. ta pigpapagirumdom kaining igwang diklom. na maraot an diklom.
alagad bako man maraot an diklom. bakong maraot an diklom. katood an diklom.
 sa liwanag yaon duman an kahambogan. yaon duman an mga huring-huding manonongod sa aswang, tawong-lipod, maligno, demonyo.
 alagad sa diklom mayo kadto. sa diklom napapanatag ako.
 alagad sa puntong ibukas ko na an mata. asin mga magsarumsom an liwanag. duman ko namamati an takot.
 na baad kuanon ako kan aswang asin iba pa. yaon duman an takot na linalabanan kan makatang arog ko.
 sa diklom yaon an katoninongan. yaon ka duman, paglaom.)
8-30-11

Jusan Misolas

fiction

I doodled this while waiting for our next class in Anglo American Literature. I incorporated some artistic influence from my friend Anjo and mixed them with my classic line art.