Tuesday, July 17, 2012

Kadunong


Saysayán sa samô an gabós Kadunung 
Mgá agi-aging suanoy ni Handióng, 
Pirak mong talasan isabáy tugtugón 
Mahamís, ngangalsán padapit kan Aslong
 ---------------------------- 
Si Kadunung tolos uyang kasimbagán: 
Paghinanyóg kamó, aking Kabikolan, 
Mangá kasaysayan kan daga na guráng, 
Erokan ni Handióng panóng kagayonan.
 ---from the epic Ibalong 

No comments:

Post a Comment